Studie fáze III zaměřená na hodnocení zkoumané terapie u chlapců ve věku 6–13 let s Duchenneovou svalovou dystrofií

96týdenní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná a následně 48týdenní nezaslepená rozšířená výzkumná studie zaměřená na hodnocení účinnosti a bezpečnosti hodnocených přípravků SRP-4045 a SRP-4053 u pacientů s Duchenneovou svalovou dystrofií.

Duchenneova svalová dystrofie

Duchenneova svalová dystrofie (Duchenneova choroba) je vzácná, život zkracující genetická porucha, která postihuje chlapce a způsobuje, že jejich svaly se časem narušují a ztrácejí sílu. Duchenneova choroba je způsobena specifickou genetickou mutací (chybou) v genu, který kóduje dystrofin. Dystrofin je protein, který hraje klíčovou roli ve funkci svalových buněk a chrání je před poškozením při kontrakci a uvolnění svalů. Tyto mutace v genu dystrofinu vedou k nedostatku proteinu dystrofinu ve svalech. Bez dostatečného množství dystrofinu svaly postupně slábnou, až se nemohou vůbec hýbat, a nakonec dochází ke ztrátě dýchání a srdeční činnosti.

Dystrofin

Dystrofin je protein, který naše svaly potřebují ke správné činnosti. Dystrofin hraje klíčovou roli ve funkci svalových buněk a chrání je před poškozením při kontrakci a uvolnění svalů. Bez dystrofinu jsou svalové buňky poškozeny a časem jsou nahrazeny vazivovou tkání a tukem.

Porozumění genu dystrofinu

Gen dystrofinu se skládá ze 79 exonů (částí genu), které jsou vzájemně propojeny a poskytují instrukce pro tvorbu dystrofinu. Exony jsou jako kousky puzzle, protože by do sebe měly určitým způsobem zapadat. Pokud do sebe exony správně zapadají, může tělo přečíst instrukce genu a vytvořit protein dystrofin. Pokud se v genu vyskytnou chyby, například delece jednoho nebo více exonů, může dojít k narušení způsobu, jakým do sebe exony zapadají, podobně jako v případě chybějícího dílku puzzle. V takovém případě tělo nemusí být schopno vytvořit dostatečné množství proteinu dystrofinu. Bez správného vývoje dystrofinu dochází k poškození svalových buněk a jejich oslabení v průběhu času.

Exon Skipping

Přípravek je určen k přeskočení specifického exonu, aby se obnovilo spojení genu dystrofinu. Tato technika se nazývá exon-skipping. Toto přeskočení umožňuje tělu vytvářet zkrácenou formu proteinu dystrofinu.

KLÍČ

EXONY

PROTEIN

CHYBĚJÍCÍ EXON

Zkoumané hodnocené přípravky:

ESSENCE bude zkoumat účinek jednotlivých zkoumaných hodnocených přípravků, SRP-4045 (casimersen) a SRP-4053 (golodirsen), v porovnání s placebem. Oba hodnocené přípravky využívají techniku označovanou jako přeskočení exonu a jsou ve studii ESSENCE hodnoceny jako přístup, který má pomoci svalům vytvářet kratší formu dystrofinového proteinu a případně zpomalit progres Duchenneovy choroby. Účastníkům studie bude přidělen jeden hodnocený přípravek nebo placebo.

Co je to placebo a proč se v ESSENCE používá?

Placebo je vyrobeno tak, aby vypadalo stejně jako hodnocený léčivý přípravek, ale neobsahuje žádnou léčivou látku. Výzkumní pracovníci používají placebo, aby porovnali, jak bezpečně a jak dobře funguje studovaný přípravek u osob léčených tímto přípravkem ve srovnání s osobami, které dostávají placebo a standardní péči. Tato studie, stejně jako ostatní studie Duchennovy choroby, využívá placebo skupinu, protože je považována za zlatý standard ze strany regulačních orgánů, které mohou nakonec rozhodnout, zda jsou přípravky bezpečné a účinné.

Účelem studie ESSENCE je vyhodnotit bezpečnost a účinnost dvou zkoumaných hodnocených přípravků pro přeskočení exonu u chlapců s Duchennovou chorobou, kteří mohou mít deleci vhodnou pro přeskočení exonu 45 nebo exonu 53.

Cíl ESSENCE:

Cílem studie ESSENCE je vyhodnotit účinek na schopnost chůze a svalové funkce u jedinců, kterým byly přiděleny zkoumané hodnocené přípravky SRP-4045 (casimersen) nebo SRP-4053 (golodirsen), ve srovnání s jedinci zařazenými do skupiny s placebem (ti, kteří nedostávají léčivý přípravek). 

Proč se přihlásit do tohoto klinického hodnocení?

Ačkoli z účasti v jakékoli klinické studii nelze slíbit žádné výhody, domníváme se, že některé výhody mohou zahrnovat: 
  • Přístup k vysoce zkušeným lékařům s rozsáhlými odbornými znalostmi v léčbě Duchenneovy choroby.
  • Příležitost přispět k poznatkům o progresu Duchenneovy choroby
  • Příležitost pomoci ostatním přispěním k lékařskému výzkumu, který může urychlit vývoj léčby Duchenneovy choroby
  • Pacienti, kteří dokončí placebem kontrolovanou část studie, budou způsobilí k účasti v jednoletém otevřeném období, ve kterém budou všichni pacienti dostávat hodnocený léčivý přípravek.

Více informací o studii:

ESSENCE je randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. Každému účastníkovi studie bude náhodně přidělen buď hodnocený léčivý přípravek (SRP-4045 nebo SRP-4053, v závislosti na jeho schopnosti přeskočit exon), nebo placebo.  

Do studie bude zařazeno přibližně 222 účastníků rozdělených do 3 skupin podle zkoumaného léčivého přípravku přiděleného na začátku studie.  

SKUPINA 1: SRP–4045

Účastníci s delecemi vhodnými k přeskočení exonu-45

SKUPINA 2: SRP–4053

Účastníci s delecemi vhodnými k přeskočení exonu-53

SKUPINA 3: Placebo

Účastníkům, u nichž je v této studii potenciálně možné přeskočit exon 45 nebo exon 53, je během studie náhodně přiděleno placebo.

Jaké jsou pravděpodobnosti, že dostanu hodnocený léčivý přípravek nebo placebo?

Ve studii ESSENCE se účastník ani zkoušející lékař nedozví, zda byl účastníkovi přidělen hodnocený léčivý přípravek nebo placebo. Během prvních dvou let studie bude mít účastník 66% šanci, že bude dostávat hodnocený léčivý přípravek, a 33% šanci, že bude dostávat placebo. Všichni účastníci budou během posledního roku studie (rok 3) dostávat hodnocený léčivý přípravek.  

Co budu muset v této studii dělat?

Účastníci studie ESSENCE budou v průběhu úvodní dvouleté placebem kontrolované části studie navštěvovat studijní pracoviště za účelem podání infuzí, funkčních hodnocení, lékařských testů a 2 biopsií. Poté bude následovat jednoleté nezaslepené období, během něhož budou moci všichni pacienti dostávat hodnocený léčivý přípravek.

Studie ESSENCE zahrnuje týdenní návštěvy, během nichž budou účastníci dostávat infuzi hodnoceného léčivého přípravku nebo placeba.

Účastníkům bude také pravidelně odebírána krev a prováděna lékařské vyšetření na místním pracovišti.

Přibližně každých 12 týdnů budou prováděna funkční vyšetření, která zahrnují testy délky chůze, dalších činností souvisejících s chůzí, svalové síly, dýchání, srdeční činnosti a 2 biopsie. 

Kdo je způsobilý?

Existují další požadavky na účast, které budou s pacienty a jejich rodinami probrány během screeningového procesu.

*Delece potenciálně vhodné pro přeskočení exonu 45 zahrnují mimo jiné 12-44, 18-44, 44, 46-47, 46-48, 46-49, 46-53 nebo 46-55. 
*Delece potenciálně vhodné pro přeskočení exonu 53 zahrnují mimo jiné 42-52, 45-52, 47-52, 48-52, 49-52, 50-52, 52 a 54-58.

Kdo není způsobilý?

Existují další požadavky na účast, které budou s pacienty a jejich rodinami probrány během screeningového procesu.

Časté otázky

V randomizované, placebem kontrolované studii bude každému účastníkovi náhodně (například hodem mincí) vybrán hodnocený léčivý přípravek nebo placebo. Placebo je vyrobeno tak, aby vypadalo stejně jako hodnocený léčivý přípravek, ale neobsahuje žádnou léčivou látku.

Účastníci této studie budou mít během dvojitě zaslepené, placebem kontrolované části studie (až 96 týdnů) 66% pravděpodobnost, že budou dostávat hodnocený léčivý přípravek, a 33% pravděpodobnost, že budou dostávat placebo.

Účastníci, kteří dokončí placebem kontrolovanou část studie, se budou moci zúčastnit jednoletého otevřeného prodloužení. Během otevřeného prodloužení budou všichni pacienti dostávat hodnocený léčivý přípravek. Otevřená studie znamená, že všichni účastníci dostávají hodnocený léčivý přípravek (nikdo nedostává placebo).

Výzkumní pracovníci používají placebo, aby porovnali, jak bezpečně a jak dobře funguje studovaný přípravek u osob léčených tímto přípravkem ve srovnání s osobami, které dostávají placebo a standardní péči. Tato studie, stejně jako ostatní studie Duchennovy choroby, využívá placebo skupinu, protože je považována za zlatý standard ze strany regulačních orgánů, které mohou nakonec rozhodnout, zda jsou přípravky bezpečné a účinné.

Bylo stanoveno, že po 96 týdnech léčby bude možné určit, zda došlo k významné změně v 6MWT při porovnání aktivní léčebné skupiny a skupiny, která dostávala placebo.

Účastníci v tomto rozmezí šestiminutové vzdálenosti chůze jsou ve fázi Duchenneovy choroby, kdy se u nich může s největší pravděpodobností projevit účinek léčby.

Ne, účastníci nedostanou za účast zaplaceno. Obecně platí, že přiměřené náklady spojené s účastí ve studii, jako je doprava, strava, hotely, budou uhrazeny předem nebo budou proplaceny v souladu se schválenými cestovními pravidly pro účast ve studii. Informace poskytne zkoušející lékař.

Účast zahrnuje týdenní cesty do studijního pracoviště. Pokud není možné provést některá studijní vyšetření na stejném studijním pracovišti, může být zapotřebí další cesta.

Všem jedincům bude na začátku léčby (před zahájením léčby) odebrána biopsie. Druhá biopsie bude provedena buď po 48 týdnech, nebo po 96 týdnech, celkem dvě biopsie na účastníka. Tato studie bude měřit změnu množství proteinu dystrofinu ve svalu po 48 týdnech léčby u některých vzorků svalové biopsie, a po 96 týdnech léčby u jiných. Vzhledem k tomu, že SRP-4045 a SRP-4053 jsou navrženy tak, aby zvyšovaly hladinu dystrofinu ve svalu, jediným způsobem, jak prokázat, že přeskočení exonu pomocí SRP-4045 nebo SRP-4053 funguje tak, jak má, je testovat přímo sval. To nelze zkoumat například testováním krve nebo moči.

Účast v tomto klinickém hodnocení může trvat až 3 roky. Během 96týdenního dvojitě zaslepeného placebem kontrolovaného období dostává 66 % účastníků hodnocený léčivý přípravek a 33 % pacientů dostává placebo. Po placebem kontrolovaném období následuje až 48týdenní otevřené období, kdy všichni pacienti dostávají hodnocený léčivý přípravek.

Stejně jako u všech klinických studií mohou existovat rizika spojená s možnými nežádoucími účinky užívání hodnoceného přípravku a se standardními lékařskými testy prováděnými v rámci studie při každé návštěvě. Informace o možných nežádoucích účincích, které se mohou u účastníků studie vyskytnout, jsou k dispozici ve formuláři souhlasu a měly by být projednány se zkoušejícím lékařem.

Jak se dozvědět více:

Chcete-li si s někým promluvit a dozvědět se více o studii ESSENCE a zjistit, zda by váš syn mohl být způsobilý,

Pokud máte obecné dotazy týkající se studie nebo účasti v ní, můžete se obrátit také na poradce pro pacienty na SareptAlly@Sarepta.com

Do studie ESSENCE probíhá aktivní nábor v některých částech Evropy, Asie a Severní Ameriky.

Vyhledat lokalitu klinického hodnocení

Zadejte svou polohu a vyhledejte nejbližší pracoviště klinického hodnocení.

Další informace naleznete na stránkách ClinicalTrial.gov nebo pro EU na stránkách EudraCT, případně můžete napsat na adresu SareptaAlly@sarepta.com.

Lokality, kde v současné době probíhá nábor pacientů