Badanie fazy 3 mające na celu ocenę badanych terapii wśród chłopców w wieku 6-13 lat z dystrofią mięśniową Duchenne’a

96-tygodniowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie, po którym następuje 48-tygodniowe przedłużone badanie prowadzone metodą otwartej próby mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanych produktów SRP-4045 i SRP-4053 u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (choroba Duchenne’a) to rzadkie zaburzenie genetyczne skracające życie, które dotyka chłopców i powoduje u nich stopniowo nekrozę komórek mięśniowych i utratę siły. Chorobę Duchenne’a powoduje specyficzna mutacja genetyczna (błąd) w genie kodującym dystrofinę. Dystrofina to białko, która pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek mięśniowych i chroni je przed uszkodzeniem podczas napinania i rozluźniania się mięśni. Te mutacje w genie dystrofiny powodują brak białka dystrofiny w mięśniach. Jeśli jest za mało dystrofiny, mięśnie stopniowo słabną, aż w ogóle się nie poruszają, i ostatecznie następuje utrata funkcji oddychania i czynności serca.

Dystrofina

Dystrofina to białko, którego mięśnie potrzebują do prawidłowej pracy. Dystrofia pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek mięśniowych i chroni je przed uszkodzeniem podczas napinania i rozluźniania się mięśni. Bez dystrofiny komórki mięśniowe zostają uszkodzone i stopniowo są zastępowane tkanką bliznowatą i tłuszczową.

Zrozumienie genu dystrofiny

Gen dystrofiny składa się z 79 eksonów (części genu), które są połączone, aby przekazywać polecenia o tworzeniu dystrofiny. Eksony są jak kawałki puzli – mają być dopasowane w określony sposób. Jeśli eksony są właściwie dopasowane, wówczas organizm potrafi odczytać polecenia genu, aby wytworzyć białko dystrofiny. Jak w przypadku brakującego puzla w układance jeśli są jakieś błędy w ramach genu (np. delecja jednego lub więcej eksonów), sposób, w jaki eksony nie dopasowują, może zostać zakłócony. Wtedy organizm może nie być w stanie wytworzyć właściwego białka dystrofiny. Jeśli dystrofina nie zostanie prawidłowo wytworzona, wtedy komórki mięśniowe stopniowo ulegają uszkodzeniu i osłabieniu.

Omijanie eksonu

Zadaniem leku jest ominięcie określonego eksonu, aby przywrócić połączenie dystrofiny genu. Ta technika nazywa się omijaniem eksonu. Dzięki omijaniu organizm wytwarza skróconą formę białka dystrofiny.

SŁOWA KLUCZOWE:

EKSONY

BIAŁKO

BRAKUJĄCY EKSON

Badane leki:

ESSENCE będzie badać skutek każdego badanego leku, SRP-4045 (casimersen) i SRP-4053 (golodirsen) w porównaniu do placebo. Oba badane leki wykorzystują technikę zwaną omijaniem eksonu i podlegają ocenie w badaniu ESSENCE jako sposób wsparcia mięśni w wytworzeniu skróconej formy białka dystrofiny i ewentualnego spowolnienia postępu choroby Duchenne’a. Uczestnicy badania zostaną przypisani do grupy przyjmującej badany lek lub placebo.

Co to jest placebo i dlaczego jest używane w ESSENCE?

Placebo ma wyglądać jak aktywny badany lek, ale nie może zawierać żadnej substancji aktywnej. Badacze wykorzystują placebo, aby porównać bezpieczeństwo i skuteczność działania badanego leku u osób leczonych w porównaniu do osób otrzymujących placebo i standardową opiekę medyczną. To badanie, jak inne w przypadku choroby Duchenne’a, wykorzystuje grupę otrzymującą placebo, ponieważ jest to uważane przez organ regulacyjny za normę wzorcową, która może ostatecznie zdecydować, czy leki są bezpieczne i skuteczne.

Celem badania ESSENCE jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności dwóch badanych leków omijających ekson u chłopców z chorobą Duchenne’a, u których może występować delecja którą można poddać omijaniu eksonu 45 lub eksonu 53.

Cel badania ESSENCE:

Celem badania ESSENCE jest ocena wpływu na zdolność chodzenia i funkcjonowania mięśni u osób przypisanych do grupy przyjmującej badany lek SRP-4045 (casimersen) lub SRP-4053 (golodirsen) w porównaniu do osób przypisanych do grupy przyjmującej placebo (tych nieprzyjmujących aktywnego leku). 

Dlaczego warto zostać włączonym do badania?

Mimo że nie można obiecać żadnych korzyści z uczestnictwa w badaniu klinicznym, jednak uważamy, że pewne korzyści to: 
  • Dostęp do bardzo doświadczonych klinicystów posiadających dużą wiedzę ekspercką w leczeniu choroby Duchenne’a,
  • Możliwość własnego wkładu w wiedzę na temat postępowania choroby Duchenne’a.
  • Możliwość pomocy innym dzięki wkładowi w badanie medyczne, co może przyspieszyć rozwój terapii w chorobie Duchenne’a.
  • Pacjenci, którzy ukończą część badania kontrolowaną placebo, będą kwalifikować się do uczestnictwa w jednorocznym okresie badania prowadzonego metodą otwartej próby, podczas której wszyscy pacjenci otrzymują aktywny lek badany.

Więcej informacji na temat badania:

ESSENCE to badanie randomizowane, kontrolowane placebo. Każdy uczestnik badania zostanie zrandomizowany do grupy albo przyjmującej lek badany (SRP-4045 lub SRP-4053, w zależności od swojej możliwości ominięcia eksonu) albo placebo.  

Do badania zostanie włączonych ok. 222 uczestników podzielonych na 3 Grupy na podstawie leku badanego przypisanego na początku badania.  

GRUPA 1: SRP-4045

Uczestnicy z delecjami, które mogą być poddane ominięciu eksonu 45

GRUPA 2: SRP-4053

Uczestnicy z delecjami, które mogą być poddane ominięciu eksonu 53

GRUPA 3: Placebo

Uczestnicy, którzy mogą być potencjalnie poddani ominięciu eksonu 45 lub eksonu 53 w tym badaniu, są randomizowani do otrzymywania placebo podczas tego badania.

Jakie mam szanse otrzymania aktywnego leku badanego lub placebo?

W ESSENCE ani uczestnik, ani lekarz prowadzący badanie nie będą wiedzieć, czy uczestnik został przypisany do grupy przyjmującej aktywny lek badany czy placebo. Podczas pierwszych 2 lat badania uczestnik będzie mieć 66% szansę otrzymania aktywnego leku badanego i 33% otrzymania placebo. Wszyscy uczestnicy otrzymają aktywny lek badany w ostatnim roku badania (rok 3).

Co będę robić w tym badaniu?

Uczestnik w badaniu ESSENCE będzie przychodzić do ośrodka badawczego na wlewy, oceny funkcjonowania, badania medyczne i 2 biopsje przez wstępną część badania kontrolowaną placebo trwającą 2 lata. Po tym nastąpi jednoroczny okres prowadzony metodą otwartej próby, podczas którego wszyscy pacjenci będą mogli otrzymać aktywny lek badany.

Badanie ESSENCE uwzględnia tygodniowe wizyty, podczas których uczestnicy otrzymają aktywny lek badany lub placebo.

Uczestnicy mogą również być czasem poddawani badaniu krwi i badaniom fizykalnym w miejscowym ośrodku.

Mniej więcej co 12 tygodni zostaną przeprowadzone oceny funkcjonalne obejmujące badania odległości chodzenia, innych czynności związanych z chodzeniem, siły mięśni, oddychania, funkcji serca oraz 2 biopsje. 

Kto spełnia kryteria kwalifikacyjne?

Są dodatkowe wymagania uczestnictwa, które można przeanalizować z pacjentami i ich rodzinami podczas procedury skriningowej.

*Delecje potencjalnie poddające się ominięciu eksonu 45 to w szczególności: 12–44, 18–44, 44, 46–47, 46–48, 46–49, 46–53 lub 46–55. 
*Delecje potencjalnie poddające się ominięciu eksonu 53 to w szczególności: 42-52, 45-52, 47-52, 48-52, 49-52, 50-52, 52 i 54-58.

Kto nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych?

Są dodatkowe wymagania uczestnictwa, które można przeanalizować z pacjentami i ich rodzinami podczas procedury skriningowej.

Często zadawane pytania

W badaniu randomizowanym, kontrolowanym placebo każdy uczestnik jest wybierany losowo (jak podczas rzucania monetą), aby otrzymać albo aktywny lek badany albo placebo. Placebo ma wyglądać jak aktywny badany lek, ale nie zawiera żadnej substancji aktywnej.

Uczestnicy w tym badaniu będą mieć 66% szans otrzymania aktywnego leku badanego i 33% szansę otrzymania placebo podczas podwójnie zaślepionej kontrolowanej placebo części badania (do 96 tygodni).

Uczestnicy, którzy ukończą część badania kontrolowaną placebo, będą kwalifikować się do uczestnictwa w jednorocznym okresie kontynuacyjnym prowadzonym metodą otwartej próby. Podczas okresu kontynuacyjnego prowadzonego metodą otwartej próby wszyscy pacjenci otrzymają aktywny lek badany. Otwarta próba oznacza, że wszyscy uczestnicy otrzymają aktywny lek badany (nikt nie otrzymuje placebo).

Badacze wykorzystują placebo, aby porównać bezpieczeństwo i skuteczność działania badanego leku u osób leczonych w porównaniu do osób otrzymujących placebo i standardową opiekę medyczną. To badanie, jak inne w przypadku choroby Duchenne’a, wykorzystuje grupę otrzymującą placebo, ponieważ jest to uważane przez organ regulacyjny za normę wzorcową, która może ostatecznie zdecydować, czy leki są bezpieczne i skuteczne.

Ustalono, że 96 tygodni leczenia pozwoli ustalić, czy nastąpiła istotna zmiana w 6MWT w porównaniu grupy otrzymującej aktywne leczenie do grupy otrzymującej placebo.

Istnieje największe prawdopodobieństwo, że uczestnicy na tym etapie choroby Duchenne’a podczas sześciominutowego testu chodu wykażą skutek leczenia.

Nie, uczestnicy nie otrzymają pieniędzy za udział. Ogólnie, zasadne koszty związane z uczestnictwem w badaniu, takie jak: transport, jedzenie, hotele, zostaną wcześniej opłacone lub zostaną za nie zwrócone koszty zgodnie z zatwierdzoną polityką podróży w celu uczestnictwa w badaniu. Informacje zostaną przekazane przez lekarza prowadzącego badanie.

Uczestnictwo obejmuje cotygodniowe podróże do centrum badawczego. Mogą być potrzebne dodatkowe podróże w celu uzyskania określonych ocen w badaniu, jeśli nie można ich wszystkich przeprowadzić w tym samym ośrodku badawczym.

Biopsja zostanie pobrana w punkcie wyjściowym (przed leczeniem) od wszystkich osób. Druga biopsja zostanie pobrana w 48. tygodniu lub 96. tygodniu, co da łącznie dwie biopsje na uczestnika. To badanie zmierzy zmianę w ilości białka dystrofiny w mięśniach po 48 tygodniach leczenia w niektórych próbkach biopsji mięśni oraz po 96 tygodniach leczenia w innych próbkach. Ponieważ celem SRP-4045 i SRP-4053 jest podwyższenie poziomów dystrofiny w mięśniach, jedynym sposobem wykazania, że ominięcie eksonu przez SRP-4045 lub SRP-4053 działa zgodnie z zamierzeniem, jest zbadanie mięśnia bezpośrednio. Nie można tego sprawdzić np. w badaniu krwi lub moczu.

Uczestnictwo w tym badaniu klinicznym może trwać maksymalnie 3 lata. Przewidziano 96-tygodniowy okres badania prowadzonego metodą podwójnie zaślepionej próby, kontrolowany placebo, podczas którego 66% uczestników otrzymuje aktywny lek badany, a 33% uczestników otrzymuje placebo. Po okresie kontrolowanym placebo następuje 48-tygodniowy okres badania prowadzonego metodą otwartej próby, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymują aktywny lek badany.

Tak jak w przypadku wszystkich badań klinicznych mogą wystąpić zagrożenia związane z możliwymi skutkami ubocznymi przyjmowania leku badanego oraz standardowymi badaniami medycznymi przeprowadzanymi w ramach badania podczas każdej wizyty. Informacje dotyczące możliwych skutków ubocznych, które mogą wystąpić u uczestników podczas badania, są dostępne w formularzu świadomej zgody i powinny zostać omówione z lekarzem prowadzącym badanie.

Gdzie uzyskać więcej informacji:

Aby odbyć rozmowę, podczas której zostanie udzielonych więcej informacji na temat badania ESSENCE oraz zrozumieć, czy Pana/Pani syn spełnia kryteria kwalifikacyjne, proszę

W przypadku ogólnych pytań na temat badania lub uczestnictwa można się również skontaktować z Nawigatorem Pacjenta pod adresem e-mail: SareptAlly@Sarepta.com

Badanie ESSENCE prowadzi aktywną rekrutację w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Znajdź lokalizację badania

Wpisz swoją lokalizację, aby znaleźć najbliższy ośrodek badawczy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na ClinicalTrial.gov lub w przypadku UE: EudraCT, lub można wysłać e-mail na: SareptaAlly@sarepta.com.

Wyświetl listę lokalizacji prowadzących teraz rekrutację pacjentów